Z dramatem Szekspira o władzy i przeznaczeniu, zbrodni i miłości mierzył się Wajda kilkukrotnie, podobnie jak z innymi wielkimi utworami tego autora, które przy każdej inscenizacji stawały się świadectwem ponownej, pogłębionej i na nowo interpretowanej lektury reżysera. Do dziś zachowały się dwie inscenizacje „Makbeta” w reżyserii Andrzeja Wajdy dla Teatru Telewizji, które dzieli 40 lat: wersja z 1969 roku z Tadeuszem Łomnickim i Magdaleną Zawadzką w rolach głównych, oraz realizacja z 2010 roku, w której wystąpili Krzysztof Globisz i Iwona Bielska. Pierwszy raz reżyser „podszedł” do Makbeta w “Powiatowej lady Makbet” — filmie zrealizowanym w 1962 roku na podstawie opowiadania…

Centrum Kultury Filmowej

Celem CKF im. A. Wajdy jest kształtowanie świadomej publiczności poprzez prezentację filmów oraz promowanie filmowych projektów artystycznych. www.ckf.waw.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store